สาขาศัลย์ศาสตร์ช่องปาก

สาขาทันตกรรมจัดฟัน

ทพ. อาทิตย์ สิทธิพรชัย

สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

อ. ทพญ. พรรณวดี พันธัย
อ. ทพญ. เบญจพร มีหลีสวัสดิ์
ทพญ. พัชร์สิตา คณิตปัญญาเจริญ

สาขาวิทยาเอ็นโดดอนท์ (รักษารากฟัน)

สาขาปริทันตวิทยา

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

อ.ทพญ.ภัทริกา อังกสิทธิร์

สาขาทันตกรรมบูรณะ

ทพญ. ปวิตรา ไวเกษตรกรณ์

ทันตกรรมทั่วไป

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน
- วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ดนธยา สุวภาพ ท.6731

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา ทันตกรรมจัดฟัน
- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน
- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์

- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต

- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน
- วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน

ทพ. อาทิตย์ สิทธิพรชัย ท. 8542

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา
- วุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา

อ. ทพญ. พรรณวดี พันธัย ท.4981

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตร สาขาปริทันตวิทยา

ทพญ. พัชร์สิตา คณิตปัญญาเจริญ
ท.6352

- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณทิต
สาขาทันตชีววัสดุศาสตร์
- วุฒิบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

ผศ.ทพ.ดร. ภูมิศักดิ์ เลาวกุล ท.6760

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
- ทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

ผศ.อ.ทพ. กุลภพ สุทธิอาจ ท.6721

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

ทพ. วิทวัส ผลดี ท. 8674

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยศาสตร์การแพทย์คลินิคสาขาทันตกรรมประดิษฐ์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยอลาบาม่า สหรัฐอเมริกา
- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยอลาบาม่า สหรัฐอเมริกา

อ.ทพญ. ภัทริกา อังกสิทธิร์ ท.9961

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
(ประเทศออสเตรเลีย)
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณทิต สาขาทันตชีววัสดุ ศาสตร์และรากฟันเทียม (ประเทศออสเตรเลีย)

อ.ทพญ.ดร. พิมพ์เดือน รังสิยากูล ท.7433

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมบูรณะ
- วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมบูรณะ

อ. ทพญ. ศิรินาถ ชีวะเกรียงไกร ท.6925

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมบูรณะ

ทพญ. นงนภานันท์ คำปินไชย ท.6305

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาทันตกรรมบูรณะ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ทพญ. ปวิตรา ไวเกษตรกรณ์ ท.8068

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมทั่วไป
- วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมทั่วไป

อ.ทพญ.ดรุณี โอวิทยากุล ท.9509

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมทั่วไป

ทพญ. กนิษฐ์นภา กนกศีชริน ท.7078

Dentists

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
- วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

อ.ทพ.สุรศักดิ์ เยาว์เจริญสุข ท. 5815

ทพ. ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล

ทพ.สุรชัย ธำรงกิจเจริญ ท.6789

ทพ. ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล ท. 10375

ทพญ. อิศราภรณ์ ข่อยพาณิชย์

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ. อิศราภรณ์ ข่อยพาณิชย์ ท.11348

ทพ. อรรถพล แซ่ล้อ ท.10839

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาเอ็นโดดอนท์

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน

- วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ. ธณัชช์ปิยา สมสุข ท.7417

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ. หัสมนัญ เฉลิมวงศ์ ท.9112

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตสำหรับเด็ก
- วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ.วิลาวัลย์ พฤกษาธำรงกุล ท.6777

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

- วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ.วารินทร พระเนตร ท.11331

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา

อ. ทพญ. ณัฐสินี มีหลีสวัสดิ์ ท. 7798

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาณฑิต

สาขา ทันตกรรมจัดฟัน
- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน
- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยศาสตร์การแพทย์คลินิค

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยอลาบาม่า สหรัฐอเมริกา
- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยอลาบาม่า สหรัฐอเมริกา

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง

สาขาทันตกรรมบูรณะ

(ประเทศสหรัฐอเมริกา)
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมบูรณะ
(ประเทศสหรัฐอเมริกา)

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
- ทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตร

สาขาปริทันตวิทยา

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
(ประเทศออสเตรเลีย)
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณทิต

สาขาทันตชีววัสดุ ศาสตร์และรากฟันเทียม (ประเทศออสเตรเลีย)

ทพ. อาณัติ เดวี

ทพ. อาณัติ เดวี ท.11989

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาเอ็นโดดอนท์

อ.ทพ.ประกาศิต

อ.ทพ.ประกาศิต   อาชีวะ  ท.9522

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต

ประกาศนียบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและ

แม็กซิลโลเฟเชียล
- วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

อ.ทพญ.ภัทริกา อังกสิทธิร์

อ.ทพ. วัชรพงศ์ อรุณแสง  ท.10380​

 

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ Faculty of Odontology, Malmö University, Malmö, Sweden

 - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต University of Alabama at Birmingham, Alabama, USA

- วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์  School of Dentistry, University of Alabama at Birmingham, Alabama, USA                                                  

 

 

อ. ทพญ. วรรณภา จินาเดช ท. 11329​

-  ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1)

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยอลาบาม่า สหรัฐอเมริกา

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก   มหาวิทยาลัยอลาบาม่า สหรัฐอเมริกา

อ.ทพญ. วิศนี เจียมหาทรัพย์ ท.12586

 

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (มหาวิทยาลัยไอโอว่า สหรัฐอเมริกา)

- ทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (มหาวิทยาลัยไอโอว่า สหรัฐอเมริกา

 

 

ทพญ. ณหทัย จางไววิทย์ ท. 7778​

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
ประกาศนียบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและ
แม็กซิลโลเฟเชียล​

อ.ทพ. วัชรพงษ์ อริยเกรียงไกร ท.11973

-ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
-ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมหัตถการ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน  
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน
- วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน 

ทพญ. กณิตนันท์  สุนันต๊ะ  ท. 9927

- ทันตแพทยศาสตร์บัญฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2)    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- ดุษฎีบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัย

  แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์แห่งโตเกียว      ประเทศญี่ปุ่น 
- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา  

ดร. ทพญ. ธนพรรณ วัฒนชัย ท.7418

- ทันตแพทยศาสตร์บัญฑิต       

  (เกียรตินิยมอันดับ2)   

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ดุษฎีบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน)    มหาวิทยาลัย

  แพทยศาสตร์และทันต

   แพทยศาสตร์แห่งโตเกียว     
   ประเทศญี่ปุ่น

- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรม

  จัดฟัน ทันตแพทยสภา 

ทพ. อิทธิวัฒน์ ทามณีวัน    ท. 11991

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะ

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรผสมวิจัยและคลินิก) และโครงการฝึกอบรมสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​

- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

ดร.ทพญ.ปริยากร ชัยมงคล  ท.11301

- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน)​

ทพ.ฉัตรชัย ฉัตรมหามงคล ท.10794​

- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
- สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรผสมวิจัยและคลินิก) และโครงการฝึกอบรมสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​

ดร.ทพ.ปภัสพงศ์ เพิ่มแสงงาม ท.10806​

อ. ทพญ. ชนนาถ เกี่ยรติขจรฤทธิ์ ท. 7092

อ. ทพญ. ชนนาถ เกียรติขจรฤทริ์ ท. 7092

ทพญ.  ศรัณภัสร์ แมนสุมิตร์ชัย ท.9716​

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมทั่วไป

คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
บริการครอบฟันเซรามิค ฟันปลอม อินเลย์และออนเลย์
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่

053-449-159

Call Center

บริการครอบฟันเซรามิค ฟันปลอม อินเลย์และออนเลย์

Call Center

053-449-159

คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
มาตรฐานการรักษาทางทันตกรรมที่ดีเยี่ยม ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
มาตรฐานการรักษาทางทันตกรรมที่ดีเยี่ยม ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
มาตรฐานการรักษาทางทันตกรรมที่ดีเยี่ยม ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
มาตรฐานการรักษาทางทันตกรรมที่ดีเยี่ยม ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้