สาขาศัลย์ศาสตร์ช่องปาก

ทพ. อาทิตย์ สิทธิพรชัย

สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

อ. ทพญ. พรรณวดี พันธัย
ทพญ. พัชร์สิตา คณิตปัญญาเจริญ

สาขาวิทยาเอ็นโดดอนท์ (รักษารากฟัน)

สาขาปริทันตวิทยา

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

อ.ทพญ.ภัทริกา อังกสิทธิร์

สาขาทันตกรรมบูรณะ

ทพญ. ปวิตรา ไวเกษตรกรณ์

ทันตกรรมทั่วไป

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน
- อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ดนธยา เยาว์เจริญสุข ท.6731

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน

- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต

- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน
- อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน

ทพ. อาทิตย์ สิทธิพรชัย ท. 8542

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา
- อนุมัติบัตร สาขาปริทันตวิทยา

ผศ. ทพญ. พรรณวดี พันธัย ท.4981

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตร สาขาปริทันตวิทยา

ทพญ. พัชร์สิตา คณิตปัญญาเจริญ
ท.6352

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

ทพ. วิทวัส ผลดี ท. 8674

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยศาสตร์การแพทย์คลินิคสาขาทันตกรรมประดิษฐ์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยอลาบาม่า สหรัฐอเมริกา
- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยอลาบาม่า สหรัฐอเมริกา

ทพญ. ภัทริกา อังกสิทธิ์ ท.9961

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
(ประเทศออสเตรเลีย)
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณทิต สาขาทันตชีววัสดุ ศาสตร์และรากฟันเทียม (ประเทศออสเตรเลีย)

ดร.ทพญ. พิมพ์เดือน รังสิยากูล ท.7433

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมบูรณะ
- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมบูรณะ

ทพญ. ศิรินาถ ชีวะเกรียงไกร ท.6925

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมบูรณะ

ทพญ. นงนภานันท์ คำปินไชย ท.6305

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาทันตกรรมบูรณะ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ทพญ. ปวิตรา ไวเกษตรกรณ์ ท.8068

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมทั่วไป
- อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมทั่วไป

ผศ.ทพญ.ดรุณี โอวิทยากุล ท.9509

Dentists

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
- อนุมัติบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ทพ.สุรศักดิ์ เยาว์เจริญสุข ท. 5815

ทพ. ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล

ทพญ. ธิติรัตน์  ตัณสถิตย์ ท. 7421​

ทพ. ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล ท. 10375

ทพญ. อิศราภรณ์ ข่อยพาณิชย์

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ. อิศราภรณ์ ข่อยพาณิชย์ ท.11348

ทพ. อรรถพล แซ่ล้อ ท.10839

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาเอ็นโดดอนท์

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน

- อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ. ธณัชช์ปิยา สมสุข ท.7417

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน
- วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน​

ทพญ. หัสมนัญ เฉลิมวงศ์ ท.9112

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ.วิลาวัลย์ เลาวกุล ท.6777

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ.วารินทร พระเนตร ท.11331

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาณฑิต

สาขา ทันตกรรมจัดฟัน
- อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยศาสตร์การแพทย์คลินิค

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยอลาบาม่า สหรัฐอเมริกา
- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยอลาบาม่า สหรัฐอเมริกา

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง

สาขาทันตกรรมบูรณะ

(ประเทศสหรัฐอเมริกา)
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมบูรณะ
(ประเทศสหรัฐอเมริกา)

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตร

สาขาปริทันตวิทยา

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
(ประเทศออสเตรเลีย)
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณทิต

สาขาทันตชีววัสดุ ศาสตร์และรากฟันเทียม (ประเทศออสเตรเลีย)

ทพ. อาณัติ เดวี

ทพ. อาณัติ เดวี ท.11989

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาเอ็นโดดอนท์

- อนุมัติบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนท์

อ.ทพญ.ภัทริกา อังกสิทธิร์

ทพ. วัชรพงศ์ อรุณแสง  ท.10380​

 

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ Faculty of Odontology, Malmö University, Malmö, Sweden

 - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต University of Alabama at Birmingham, Alabama, USA

- อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์  School of Dentistry, University of Alabama at Birmingham, Alabama, USA                                                  

 

 

ผศ.ทพญ. วรรณภา จินาเดช ท. 11329​

-  ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1)

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยอลาบาม่า สหรัฐอเมริกา

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก   มหาวิทยาลัยอลาบาม่า สหรัฐอเมริกา

อ.ทพญ. วิศนี เจียมหาทรัพย์ ท.12586

 

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (มหาวิทยาลัยไอโอว่า สหรัฐอเมริกา)

- ทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (มหาวิทยาลัยไอโอว่า สหรัฐอเมริกา

- อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ทพญ. ณหทัย จางไววิทย์ ท. 7778​

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล​

ทพ. วัชรพงษ์ อริยเกรียงไกร ท.11973

-ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
 

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน  
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน
- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา 

ทพญ. กณิตนันท์  สุนันต๊ะ  ท. 9927

- ทันตแพทยศาสตร์บัญฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2)    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- ดุษฎีบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัย

  แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์แห่งโตเกียว      ประเทศญี่ปุ่น 
- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา  

ผศ.ดร.ทพญ. ธนพรรณวัฒนชัย ท.7418

- ทันตแพทยศาสตร์บัญฑิต       

  (เกียรตินิยมอันดับ2)   

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ดุษฎีบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน)    มหาวิทยาลัย

  แพทยศาสตร์และทันต

   แพทยศาสตร์แห่งโตเกียว     
   ประเทศญี่ปุ่น

- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรม

  จัดฟัน ทันตแพทยสภา 

ทพ. อิทธิวัฒน์ ทามณีวัน    ท. 11991

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะ

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรผสมวิจัยและคลินิก) และโครงการฝึกอบรมสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​

- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

ดร.ทพญ. ปริยากร ชัยมงคล  ท.11301

- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน)​

- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

ทพ. ฉัตรชัย ฉัตรมหามงคล ท.10794​

- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
- สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรผสมวิจัยและคลินิก) และโครงการฝึกอบรมสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​

- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

ดร.ทพ. ปภัสพงศ์ เพิ่มแสงงาม ท.10806​

ทพญ. ชนนาถ เกียรติขจรฤทริ์   ท. 7092

ทพญ. พิศุทธิณี สุวรรณ ท.12467​

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต

ทพญ.วีริยา จิระวโรภาส ท. 7451​

- ทันตแพทยศาสตร์บัณทิต
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาวิทยาเอ็นโดดอนท์

ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า​

ผศ. ทพญ. ร้อยตรีหญิง ภัทริยาภรณ์ บุญญวงศ์ ท.7809​

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมบดเคี้ยว) 
- อนุมัติบัตร (ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า)

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรผสมวิจัย และคลินิก)

และโครงการฝึกอบรมสาขาทันตกรรมจัดฟัน (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)​

- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

ดร.ทพญ. ภัทรา สุมณศิริ ท.11964​

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรผสมวิจัย และคลินิก)

และโครงการฝึกอบรม

สาขาทันตกรรมจัดฟัน

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา​

- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
- สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรผสมวิจัยและคลินิก)

และโครงการฝึกอบรม

สาขาทันตกรรมจัดฟัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​

- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรผสมวิจัยและคลินิก) และโครงการฝึกอบรม

สาขาทันตกรรมจัดฟัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​

- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

-  ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1)

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

มหาวิทยาลัยอลาบาม่าสหรัฐอเมริกา

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

มหาวิทยาลัยอลาบาม่า สหรัฐอเมริกา

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน​

- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

ทพ. ปิยะดนัย สุธีรพงศ์พันธ์  ท. 12570​

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน​

- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

ทพญ.ปิโยรส สุธีรพงศ์พันธ์  ท. 11320​

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา ทันตกรรมจัดฟัน
- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.สุรชัย ธำรงกิจเจริญ ท.6789

ทพ. กษาปณ์ พิเชฐโชติ ท.12848​

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะ​

ทพญ.จันทรชนก จารุรัชต์ธำรง ท.14442​

-ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1​

ทพ. ธีรัช สว่างปัญญางกูร ท.13234​

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต

- ฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่ออนุมัติบัตรสาขาปริทันตวิทยา

อ. ทพญ. พรรณวดี พันธัย

ผศ. ทพ. วีระชัย  ธรรมวานิช ท.2923​

- ทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางการแพทย์คลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์),  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ สหรัฐอเมริกา
- อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (ประเทศไทย)​

ตรวจสอบรายชื่อทันตแพทย์จัดฟัน ที่นี่!
เพื่อให้มั่นใจว่าที่เดนทัลเวิลด์ให้การรักษาจัดฟันโดยทันตแพทย์จัดฟันเฉพาะทาง รับรองโดยสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

ทพญ.ณัชชาภัทร ธนพงศ์ไพสิฏฐ์ ท.9105

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก  
- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ. ฐิตาพร ไชยศึก ท. 19179​

-ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2​

ทพญ. อิศราภรณ์ ข่อยพานิชย์

ท.11348

ทพญ. วิศนี เจียมหาทรัพย์

ท.12586

ผศ.ทพญ.ดรุณี โอวิทยากุล

ท.9509

ทพญ.ดนธยา เยาว์เจริญสุข

ท.6731

ผศ.ดร.ทพญ. ธนพรรณวัฒนชัย

ท.7418

คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
บริการครอบฟันเซรามิค ฟันปลอม อินเลย์และออนเลย์
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
บริการครอบฟันเซรามิค ฟันปลอม อินเลย์และออนเลย์
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
มาตรฐานการรักษาทางทันตกรรมที่ดีเยี่ยม ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
มาตรฐานการรักษาทางทันตกรรมที่ดีเยี่ยม ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้