สาขาศัลย์ศาสตร์ช่องปาก

ทพ. อาทิตย์ สิทธิพรชัย

สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

อ. ทพญ. พรรณวดี พันธัย
ทพญ. พัชร์สิตา คณิตปัญญาเจริญ

สาขาวิทยาเอ็นโดดอนท์ (รักษารากฟัน)

สาขาปริทันตวิทยา

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

อ.ทพญ.ภัทริกา อังกสิทธิร์

สาขาทันตกรรมบูรณะ

ทพญ. ปวิตรา ไวเกษตรกรณ์

ทันตกรรมทั่วไป

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน
- อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ดนธยา เยาว์เจริญสุข ท.6731

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน

- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต

- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน
- อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน

ทพ. อาทิตย์ สิทธิพรชัย ท. 8542

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา
- อนุมัติบัตร สาขาปริทันตวิทยา

ผศ. ทพญ. พรรณวดี พันธัย ท.4981

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตร สาขาปริทันตวิทยา

ทพญ. พัชร์สิตา คณิตปัญญาเจริญ
ท.6352

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

ทพ. วิทวัส ผลดี ท. 8674

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยศาสตร์การแพทย์คลินิคสาขาทันตกรรมประดิษฐ์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยอลาบาม่า สหรัฐอเมริกา
- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยอลาบาม่า สหรัฐอเมริกา

ทพญ. ภัทริกา อังกสิทธิ์ ท.9961

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
(ประเทศออสเตรเลีย)
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณทิต สาขาทันตชีววัสดุ ศาสตร์และรากฟันเทียม (ประเทศออสเตรเลีย)

ดร.ทพญ. พิมพ์เดือน รังสิยากูล ท.7433

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมบูรณะ
- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมบูรณะ

ทพญ. ศิรินาถ ชีวะเกรียงไกร ท.6925

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมบูรณะ

ทพญ. นงนภานันท์ คำปินไชย ท.6305

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาทันตกรรมบูรณะ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ทพญ. ปวิตรา ไวเกษตรกรณ์ ท.8068

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมทั่วไป
- อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมทั่วไป

ผศ.ทพญ.ดรุณี โอวิทยากุล ท.9509

Dentists

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
- อนุมัติบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ทพ.สุรศักดิ์ เยาว์เจริญสุข ท. 5815

ทพ. ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล

ทพญ. ธิติรัตน์  ตัณสถิตย์ ท. 7421​

ทพ. ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล ท. 10375

ทพญ. อิศราภรณ์ ข่อยพาณิชย์

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ. อิศราภรณ์ ข่อยพาณิชย์ ท.11348

ทพ. อรรถพล แซ่ล้อ ท.10839

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาเอ็นโดดอนท์

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน

- อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ. ธณัชช์ปิยา สมสุข ท.7417

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน
- วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน​

ทพญ. หัสมนัญ เฉลิมวงศ์ ท.9112

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ.วิลาวัลย์ เลาวกุล ท.6777

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาณฑิต

สาขา ทันตกรรมจัดฟัน
- อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยศาสตร์การแพทย์คลินิค

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยอลาบาม่า สหรัฐอเมริกา
- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยอลาบาม่า สหรัฐอเมริกา

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง

สาขาทันตกรรมบูรณะ

(ประเทศสหรัฐอเมริกา)
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมบูรณะ
(ประเทศสหรัฐอเมริกา)

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตร

สาขาปริทันตวิทยา

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
(ประเทศออสเตรเลีย)
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณทิต

สาขาทันตชีววัสดุ ศาสตร์และรากฟันเทียม (ประเทศออสเตรเลีย)

ทพ. อาณัติ เดวี

ทพ. อาณัติ เดวี ท.11989

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาเอ็นโดดอนท์

- อนุมัติบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนท์

อ.ทพญ.ภัทริกา อังกสิทธิร์

ทพ. วัชรพงศ์ อรุณแสง  ท.10380​

 

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ Faculty of Odontology, Malmö University, Malmö, Sweden

 - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต University of Alabama at Birmingham, Alabama, USA

- อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์  School of Dentistry, University of Alabama at Birmingham, Alabama, USA                                                  

 

 

ผศ.ทพญ. วรรณภา จินาเดช ท. 11329​

-  ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1)

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยอลาบาม่า สหรัฐอเมริกา

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก   มหาวิทยาลัยอลาบาม่า สหรัฐอเมริกา

อ.ทพญ. วิศนี เจียมหาทรัพย์ ท.12586

 

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (มหาวิทยาลัยไอโอว่า สหรัฐอเมริกา)

- ทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (มหาวิทยาลัยไอโอว่า สหรัฐอเมริกา

- อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ทพญ. ณหทัย จางไววิทย์ ท. 7778​

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล​

ทพ. วัชรพงษ์ อริยเกรียงไกร ท.11973

-ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
 

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน  
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน
- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา 

ทพญ. กณิตนันท์  สุนันต๊ะ  ท. 9927

- ทันตแพทยศาสตร์บัญฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2)    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- ดุษฎีบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัย

  แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์แห่งโตเกียว      ประเทศญี่ปุ่น 
- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา  

ผศ.ดร.ทพญ. ธนพรรณ วัฒนชัย ท.7418

- ทันตแพทยศาสตร์บัญฑิต       

  (เกียรตินิยมอันดับ2)   

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ดุษฎีบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน)    มหาวิทยาลัย

  แพทยศาสตร์และทันต

   แพทยศาสตร์แห่งโตเกียว     
   ประเทศญี่ปุ่น

- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรม

  จัดฟัน ทันตแพทยสภา 

ทพ. อิทธิวัฒน์ ทามณีวัน    ท. 11991

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะ

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรผสมวิจัยและคลินิก) และโครงการฝึกอบรมสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​

- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

ดร.ทพญ. ปริยากร ชัยมงคล  ท.11301

- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน)​

- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

ทพ. ฉัตรชัย ฉัตรมหามงคล ท.10794​

- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
- สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรผสมวิจัยและคลินิก) และโครงการฝึกอบรมสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​

- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

ดร.ทพ. ปภัสพงศ์ เพิ่มแสงงาม ท.10806​

ทพญ. ชนนาถ เกียรติขจรฤทริ์   ท. 7092

ทพญ. พิศุทธิณี สุวรรณ ท.12467​

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต

ทพญ.วีริยา จิระวโรภาส ท. 7451​

- ทันตแพทยศาสตร์บัณทิต
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาวิทยาเอ็นโดดอนท์

ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า​

ผศ. ทพญ. ร้อยตรีหญิง ภัทริยาภรณ์ บุญญวงศ์ ท.7809​

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมบดเคี้ยว) 
- อนุมัติบัตร (ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า)

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรผสมวิจัย และคลินิก)

และโครงการฝึกอบรมสาขาทันตกรรมจัดฟัน (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)​

- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

ดร.ทพญ. ภัทรา สุมณศิริ ท.11964​

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรผสมวิจัย และคลินิก)

และโครงการฝึกอบรม

สาขาทันตกรรมจัดฟัน

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา​

- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
- สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรผสมวิจัยและคลินิก)

และโครงการฝึกอบรม

สาขาทันตกรรมจัดฟัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​

- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรผสมวิจัยและคลินิก) และโครงการฝึกอบรม

สาขาทันตกรรมจัดฟัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​

- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

-  ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1)

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

มหาวิทยาลัยอลาบาม่าสหรัฐอเมริกา

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

มหาวิทยาลัยอลาบาม่า สหรัฐอเมริกา

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน​

- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

ทพ. ปิยะดนัย สุธีรพงศ์พันธ์  ท. 12570​

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน​

- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

ทพญ.ปิโยรส สุธีรพงศ์พันธ์  ท. 11320​

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา ทันตกรรมจัดฟัน
- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.สุรชัย ธำรงกิจเจริญ ท.6789

ทพ. กษาปณ์ พิเชฐโชติ ท.12848​

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะ​

ทพ. ธีรัช สว่างปัญญางกูร ท.13234​

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต

- ฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่ออนุมัติบัตรสาขาปริทันตวิทยา

อ. ทพญ. พรรณวดี พันธัย

ผศ. ทพ. วีระชัย  ธรรมวานิช ท.2923​

- ทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางการแพทย์คลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์),  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ สหรัฐอเมริกา
- อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (ประเทศไทย)​

ตรวจสอบรายชื่อทันตแพทย์จัดฟัน ที่นี่!
เพื่อให้มั่นใจว่าที่เดนทัลเวิลด์ให้การรักษาจัดฟันโดยทันตแพทย์จัดฟันเฉพาะทาง รับรองโดยสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

ทพญ.ณัชชาภัทร ธนพงศ์ไพสิฏฐ์ ท.9105

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก  
- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ. ฐิตาพร ไชยศึก ท. 19179​

-ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2​

ทพญ. อิศราภรณ์ ข่อยพานิชย์

ท.11348

ทพญ. วิศนี เจียมหาทรัพย์

ท.12586

ผศ.ทพญ.ดรุณี โอวิทยากุล

ท.9509

ทพญ.ดนธยา เยาว์เจริญสุข

ท.6731

ผศ.ดร.ทพญ. ธนพรรณวัฒนชัย

ท.7418

ทพญ. จุฑาทิพย์ กสิเกษตรสิริ ท.10792​

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล​

คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
บริการครอบฟันเซรามิค ฟันปลอม อินเลย์และออนเลย์
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
บริการครอบฟันเซรามิค ฟันปลอม อินเลย์และออนเลย์
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
มาตรฐานการรักษาทางทันตกรรมที่ดีเยี่ยม ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
มาตรฐานการรักษาทางทันตกรรมที่ดีเยี่ยม ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้