ตรวจและให้คำปรึกษา   
เอกซเรย์ดิจิตอล (ในช่องปาก)
เอกซเรย์ดิจิตอล (นอกช่องปาก)
เคลือบฟลูออไรด์
ฟอกสีฟัน ทำเองที่บ้าน (น้ำยา2หลอดและถาดฟอกสีฟัน)
ฟอกสีฟัน ในคลินิกทันตกรรม ZOOM!
ขูดหินปูนและขัดฟัน
รักษาโรคเหงือก (เกลารากฟัน)     
อุดฟัน วัสดุสีเหมือนฟัน (ขึ้นกับจำนวนด้านที่ผุ)
วีเนียร์ พิมพ์ด้วยวิธีการดิจิตอล 3 มิติ

      - เซรามิค
      - คอมโพสิต    

ถอนฟัน    
      - ถอนฟันอย่างง่าย
      - ถอนฟันอย่างยาก
      - ผ่าฟันคุด

รักษารากฟันร่วมกับการใช้กล้องไมโครสโคป                       - ฟันหน้า
      - ฟันกรามน้อย
      - ฟันกรามใหญ่

      

ครอบฟันและสะพานฟัน พิมพ์ด้วยวิธีการดิจิตอล 3 มิติ
      - เซรามิคล้วน
      - โลหะล้วน (Non – precious)
      - พาลาเดียม (Palladium)
      - โลหะผสมทองคำ - 51% gold 
(Semi precious)
      - 86% gold for porcelain gold crown (Precious)
     

* ครอบฟันชั่วคราวเพื่อใส่ระหว่างรอครอบฟันจริง

* ค่ารื้อถอนครอบฟันเดิม
เดือยฟัน (Quartz fiber post)
อินเลย์ (Inlay)
ออนเลย์ (Onlay)
ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ (ฐานอะคริลิก)
ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ (ฐานโลหะ)
ฟันปลอมทั้งปาก (ฐานอะคริลิก)
รากฟันเทียม (Hiossen) ไม่รวมครอบฟัน
ก๊าซหัวเราะ
      - ทุก 15 นาทีถัดไป
จัดฟันชนิดติดแน่น
จัดฟันแบบใส

ค่าทำความสะอาดปลอดเชื้อ

ครั้ง
ฟิล์ม
ฟิล์ม
ทั้งปาก
ทั้งปาก
ทั้งปาก
ทั้งปาก
ครั้ง
ซี่
ซี่

 


ซี่

 

 

 

ซี่

 

 

 

 

 ซี่

 

 

 

 

 

 

 ซี่

 ซี่

รากฟัน
ซี่
ซี่
ชิ้น
ชิ้น
ทั้งปาก
ซี่
ครั้ง

 

ทั้งปาก
ทั้งปาก
ครั้ง

0-200
150
500
400-600
3,500
9,000
800-1,500
800-2,000
800-3,000

 

16,000
3,500

 

1,000
1,000-2,000
2,500-5,000

 

7,000
9,000

11,000

 

 

16,000

11,000

14,000

22,000

25,000

 

1,000

 1,500 

4,000
6,000-8,000

8,000-10,000

3,500-5,000
14,000-20,000
40,000
37,000
1,500
500
40,000+
49,000-180,000
100

30-60 นาที
10 นาที
10 นาที
10 นาที
30 นาที
60 นาที
30 นาที
ทันตแพทย์จะแจ้ง
30-60 นาที

 

4-7 วัน
1-3 ชั่วโมง

 

30 นาที
30-60 นาที
30-60 นาที

 

1 ชั่วโมง
1-1.5 ชั่วโมง
1-1.5 ชั่วโมง

 

 

4-7 วัน
4-7 วัน
4-7 วัน
4-7 วัน
4-7 วัน

 

 

 

30-60 นาที
3-4 วัน
3-4 วัน
3-5 วัน
5-7 วัน
10-14 วัน    
  3-6 เดือน    
30 นาที

 

2.5-3 ปี
6 เดือน+

 


1
1
1
1
1
1
2 - 4
1

 

2
1

 

1
1
1-2

 

1-3
1-3
1-3

 

 

2

2
2
2
2
2

 

 

1
2
2
2-3
3-4
3-4
3
1

 

29-36
3-8

Price

(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่มาทำการรักษา โปรดสอบถามทันตแพทย์ภายในห้องตรวจหากมีข้อสงสัย)

ตรวจและให้คำปรึกษา

เอกซเรย์ดิจิตอล (ในช่องปาก)

เคลือบฟลูออไรด์

เอกซเรย์ดิจิตอล (นอกช่องปาก)

รักษาโรคเหงือก (เกลารากฟัน)

ฟอกสีฟัน ในคลินิกทันตกรรม ZOOM!

ฟอกสีฟัน ทำเองที่บ้าน (น้ำยา2หลอด)

อุดฟัน วัสดุสีเหมือนฟัน (จำนวนด้าน)

วีเนียร์

- เซรามิค

- คอมโพสิต

ถอนฟัน

- ถอนฟันอย่างง่าย

- ถอนฟันอย่างยาก

- ผ่าฟันคุด

- โลหะล้วน (Non – precious)

- พาลาเดียม (Palladium)

- โลหะผสมทองคำ - 51% gold

- 86% gold for porcelain gold crown

- เซรามิคล้วน

ครอบฟันและสะพานฟัน 

- ฟันกรามใหญ่

- ฟันกรามน้อย

- ฟันหน้า

รักษารากฟันร่วมกับการใช้กล้องไมโครสโคป

ขูดหินปูนและขัดฟัน

ครั้ง

ฟิล์ม

ฟิล์ม

ทั้งปาก

ทั้งปาก

ทั้งปาก

ซี่

ครั้ง

ทั้งปาก

ซี่ (พิมพ์ด้วยวิธีการดิจิตอล 3 มิติ)

ซี่

ซี่

ซี่  (พิมพ์ด้วยวิธีการดิจิตอล 3 มิติ)

25,000

22,000

14,000

11,000

11,000

9,000

7,000

2,500-5,000

1,000-2,000

1,000

3,500

16,000

800-3,000

800-2,000

800-1,500

9,000

3,500

400-600

500

150

0-200

4-7 วัน

4-7 วัน

4-7 วัน

4-7 วัน

4-7 วัน

1-1.5 ชั่วโมง

1-1.5 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง

30-60 นาที

30-60 นาที

30 นาที

1-3 ชั่วโมง

4-7 วัน

30-60 นาที

ทันตแพทย์จะแจ้งให้ทราบ

30 นาที

60 นาที

30 นาที

10 นาที

10 นาที

10 นาที

30-60 นาที

2

2

2

2

2

1-3

1-3

1-3

1-2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

เดือยฟัน (Quartz fiber post)

รากฟัน

4,000

30-60 นาที

1

2

3-4 วัน

6,000-8,000

ซี่

อินเลย์ (Inlay)

ออนเลย์ (Onlay)

ซี่

8,000-10,000

3-4 วัน

2

2-3

3,500-5,000

ชิ้น

ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิก

ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ

ชิ้น

14,000-20,000

5-7 วัน

3-4

3-4

10-14 วัน

40,000

ทั้งปาก

ฟันปลอมทั้งปากฐานอะคริลิก

3-5 วัน

รากฟันเทียม (Hiossen) ไม่รวมครอบฟัน

ซี่

37,000

3-6 เดือน

3

1

30 นาที

1,500

ครั้ง

ก๊าซหัวเราะ

- ทุก 15 นาทีถัดไป

500

29-26

2.5-3 ปี

40,000+

ทั้งปาก

จัดฟันชนิดติดแน่น

จัดฟันแบบใส

ทั้งปาก

49,000-180,000

6 เดือน +

3-8

100

ครั้ง

ค่าทำความสะอาดปลอดเชื้อ

*ครอบฟันชั่วคราวเพื่อใส่ระหว่างรอครอบฟันจริง

*ค่ารื้อถอนครอบฟันเดิม

1,000 / ซี่

1,500 / ซี่

16,000

คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
บริการครอบฟันเซรามิค ฟันปลอม อินเลย์และออนเลย์
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
บริการครอบฟันเซรามิค ฟันปลอม อินเลย์และออนเลย์
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
มาตรฐานการรักษาทางทันตกรรมที่ดีเยี่ยม ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
มาตรฐานการรักษาทางทันตกรรมที่ดีเยี่ยม ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้