TH

บริการทันตกรรมสำหรับเด็ก Pedodontics​Kid Dentist in Chiangmai

บริการทันตกรรมสำหรับเด็ก Pedodontics​

ทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็ก มีจิตวิทยาที่เหมาะสมต่อเด็กแต่ละช่วงวัย​

บริการทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pedodontics)​

         ทันตแพทย์สำหรับเด็ก (Pedodontist) เป็นทันตกรรมสาขาหนึ่งซึ่งให้คำปรึกษา ดูแลรักษา ป้องกันปัญหา สุขภาพช่องปากและฟันแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 12 ปี ได้แก่ การขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์, การผนึกหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุ, การอุดฟัน, การรักษาโพรงประสาทฟัน, การครอบฟัน กรณีที่มีฟันผุ ลุกลามมาก, การถอนฟัน, การ X-ray ตรวจสุขภาพฟัน , การใส่เครื่องมือกันฟันล้มหรือเครื่องมือขยาย ช่องว่างสำหรับฟันแท้ (Space Maintainer or Space Retainer)​​

บริการทันตกรรมสำหรับเด็ก Pedodontics​

“การทำครอบฟันน้ำนมสีเหมือนฟัน ที่ทำจากเซรามิก”

กรณีที่ฟันน้ำนมไม่สามารถบูรณะได้ด้วยวิธีอุดฟันน้ำนม และไม่ต้องการถอนฟันน้ำนมออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เนื้อฟันน้ำนมที่ผุมาก กลับมาใช้งานได้ตามปกติอีกครั้ง ครอบฟันนี้จะติดจนกว่าฟันดังกล่าวหมดอายุขัย และหลุดไปด้วยกัน

ครอบฟันน้ำนม - บริการทันตกรรมสำหรับเด็ก Pedodontics​

“การทำฟันภายใต้การดมยาสลบ”

เป็นทางเลือกที่ดี กรณีเด็กเล็ก โดยเฉพาะในเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปีที่มีฟันผุรุนแรงหลายซี่, หรือเด็กพิเศษที่หรือไม่สามารถให้ความร่วมมือในการทำฟันได้, กลัวการทำฟันมากๆ เพราะเด็กจะไม่ทราบขั้นตอนการรักษาเลย ไม่เจ็บปวดขณะทำฟัน ซึ่งส่งผลดีต่อสภาพจิตใจเด็ก​

ทำฟันเด็ก - บริการทันตกรรมสำหรับเด็ก Pedodontics​

“การทำฟันร่วมกับการใช้แก๊สหัวเราะ”

เหมาะกับเด็กเล็กที่สามารถให้ความร่วมมือเล็กน้อย แต่ยังมีความกลัวกังวลบ้าง การใช้แก๊สจะช่วยให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายในขณะรักษา​

ทำฟันเด็ก ภายใต้การดมแก๊สหัวเราะ - บริการทันตกรรมสำหรับเด็ก Pedodontics​

ราคาการรักษาในส่วนทันตกรรมเด็ก​

(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่มาทำการรักษา โปรดสอบถามทันตแพทย์ภายในห้องตรวจหากมีข้อสงสัย)​

สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ.วิลาวัลย์ เลาวกุล ท.6777

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ. ชนนาถ เกียรติขจรฤทริ์   ท. 7092

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ.ณัชชาภัทร ธนพงศ์ไพสิฏฐ์ ท.9105

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก  
- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ. อิศราภรณ์ ข่อยพาณิชย์ ท.11348

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ผศ.ทพญ. วรรณภา จินาเดช ท. 11329​

-  ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1)
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยอลาบาม่า สหรัฐอเมริกา
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก   มหาวิทยาลัยอลาบาม่า สหรัฐอเมริกา

All rights reserved © 2021 Dental World

DESIGN by

Contact Us Click!