TH

บริการทันตกรรมสำหรับเด็ก Pedodontics​Kid Dentist in Chiangmai

บริการทันตกรรมสำหรับเด็ก Pedodontics​

ทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็ก มีจิตวิทยาที่เหมาะสมต่อเด็กแต่ละช่วงวัย​

บริการทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pedodontics)​

         ทันตแพทย์สำหรับเด็ก (Pedodontist) เป็นทันตกรรมสาขาหนึ่งซึ่งให้คำปรึกษา ดูแลรักษา ป้องกันปัญหา สุขภาพช่องปากและฟันแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 12 ปี ได้แก่ การขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์, การผนึกหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุ, การอุดฟัน, การรักษาโพรงประสาทฟัน, การครอบฟัน กรณีที่มีฟันผุ ลุกลามมาก, การถอนฟัน, การ X-ray ตรวจสุขภาพฟัน , การใส่เครื่องมือกันฟันล้มหรือเครื่องมือขยาย ช่องว่างสำหรับฟันแท้ (Space Maintainer or Space Retainer)​​

บริการทันตกรรมสำหรับเด็ก Pedodontics​

“การทำครอบฟันน้ำนมสีเหมือนฟัน ที่ทำจากเซรามิก”

กรณีที่ฟันน้ำนมไม่สามารถบูรณะได้ด้วยวิธีอุดฟันน้ำนม และไม่ต้องการถอนฟันน้ำนมออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เนื้อฟันน้ำนมที่ผุมาก กลับมาใช้งานได้ตามปกติอีกครั้ง ครอบฟันนี้จะติดจนกว่าฟันดังกล่าวหมดอายุขัย และหลุดไปด้วยกัน

ครอบฟันน้ำนม - บริการทันตกรรมสำหรับเด็ก Pedodontics​

“การทำฟันภายใต้การดมยาสลบ”

เป็นทางเลือกที่ดี กรณีเด็กเล็ก โดยเฉพาะในเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปีที่มีฟันผุรุนแรงหลายซี่, หรือเด็กพิเศษที่หรือไม่สามารถให้ความร่วมมือในการทำฟันได้, กลัวการทำฟันมากๆ เพราะเด็กจะไม่ทราบขั้นตอนการรักษาเลย ไม่เจ็บปวดขณะทำฟัน ซึ่งส่งผลดีต่อสภาพจิตใจเด็ก​

ทำฟันเด็ก - บริการทันตกรรมสำหรับเด็ก Pedodontics​

“การทำฟันร่วมกับการใช้แก๊สหัวเราะ”

เหมาะกับเด็กเล็กที่สามารถให้ความร่วมมือเล็กน้อย แต่ยังมีความกลัวกังวลบ้าง การใช้แก๊สจะช่วยให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายในขณะรักษา​

ทำฟันเด็ก ภายใต้การดมแก๊สหัวเราะ - บริการทันตกรรมสำหรับเด็ก Pedodontics​

ราคาการรักษาในส่วนทันตกรรมเด็ก​

(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่มาทำการรักษา โปรดสอบถามทันตแพทย์ภายในห้องตรวจหากมีข้อสงสัย)​

สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ.วิลาวัลย์ เลาวกุล ท.6777

ทพญ.วิลาวัลย์ เลาวกุล ท.6777

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทพญ. ชนนาถ เกียรติขจรฤทริ์   ท. 7092

ทพญ. ชนนาถ เกียรติขจรฤทริ์   ท. 7092

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทพญ.ณัชชาภัทร ธนพงศ์ไพสิฏฐ์ ท.9105

ทพญ.ณัชชาภัทร ธนพงศ์ไพสิฏฐ์ ท.9105

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก  
- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทพญ. อิศราภรณ์ ข่อยพาณิชย์ ท.11348

ทพญ. อิศราภรณ์ ข่อยพาณิชย์ ท.11348

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
ผศ.ทพญ. วรรณภา จินาเดช ท. 11329​

ผศ.ทพญ. วรรณภา จินาเดช ท. 11329​

-  ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1)
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยอลาบาม่า สหรัฐอเมริกา
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก   มหาวิทยาลัยอลาบาม่า สหรัฐอเมริกา
ทพญ. กีรติพร กีรติบำรุงพงศ์ ท.12523

ทพญ. กีรติพร กีรติบำรุงพงศ์ ท.12523

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรม
สำหรับเด็ก
- ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ตรวจสุขภาพฟันเด็ก

ตรวจสุขภาพฟันเด็ก โดยหมอฟันเด็ก คือ การตรวจสภาพของฟัน เหงือก ลิ้น เนื้อเยื่อ ภายในช่องปาก และ สภาวะทันตสุขภาพโดยรวม ซึ่งหมอฟันเด็ก จะสามารถประเมินความเสี่ยงในการเกิดฟันผุ ของเด็กๆแต่ละคนได้ รวมถึงจะสามารถ ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากที่เหมาะสม

โดยทั่วไปหมอฟันเด็ก จะแนะนำให้มาตรวจสุขภาพฟัน ในทุกๆ 6 เดือน แต่ในกรณีที่เด็กมีความเสี่ยงในการเกิดฟันผุสูง หมอฟันเด็กอาจทำการนัดหมายมาตรวจสุขภาพฟันบ่อยขึ้น เช่น ทุกๆ3เดือน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาฟันผุหรือเหงือกอักเสบที่ลุกลาม จนทำการรักษาไม่ได้

ขูดหินปูน

คือการขจัดคราบหินปูนที่เกาะอยู่บริเวณฟันและซอกฟันให้หลุดออก โดยการใช้เครื่องมือทางทันตกรรม เพื่อคงไว้ซึ่งสุขภาพฟัน และช่องปากที่แข็งแรง และช่วยป้องกันโรคเหงือกและฟันที่อาจเกิดขึ้นได้จากการสะสมของคราบหินปูนในปริมาณมากๆ

โดยปกติแล้ว หมอฟันเด็กจะแนะนำให้ทำการขูดหินปูน สำหรับกรณีเด็กเล็กที่มีคราบหินปูนสะสม ทุก 6 เดือน

เคลือบฟลูออไรด์

คือการใช้ฟลูออไรด์ความเข้มข้นสูง ในรูปแบบของเจลหรือฟลูออไรด์รูปแบบของวานิชมาเคลือบไว้ที่ผิวฟัน โดยหมอฟันเด็กจะทำการขัดฟัน หรือ แปรงฟันให้สะอาด เพื่อช่วยให้ฟลูออไรด์สามารถสัมผัสกับผิวฟันได้อย่างเต็มที่

ซึ่งการเคลือบฟลูออไรด์เป็นประจำ ตามคำแนะนำของทันตแพทย์ จะช่วยป้องกันการเกิดฟันผุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถอนฟันน้ำนม

คือกระบวนการรักษาที่หมอฟันเด็กจะวางแผนการรักษาเป็นทางเลือกสุดท้าย สำหรับกรณีที่ไม่สามารถเก็บฟันน้ำนมซี่นั้นๆไว้ได้ เช่น ฟันที่ผุมากๆ จนถึงโพรงประสาทรากฟัน และไม่สามารถ “รักษารากฟันน้ำนม” เพื่อเก็บฟันซี่นั้นไว้ได้ หรือมีความจำเป็นต้องถอนออก เช่น กรณีที่ฟันน้ำนมยังไม่ยอมหลุดออก และฟันแท้เริ่มขึ้นมาแล้ว ทำให้ไม่มีที่เพียงพอให้ฟันแท้ขึ้นมาได้อย่างปกติ สำหรับคำถามที่พบบ่อยในการทำฟันเด็กคือ ฟันน้ำนมซี่นั้นๆ สมควรจะถอนออก เพื่อให้ฟันแท้ขึ้นมาในช่องปากได้หรือยัง

ซึ่งคำตอบของคำถามนี้ ทันตแพทย์เด็กจะเป็นผู้พิจารณาว่าฟันซี่นั้นๆ ยังสามารถเก็บอยู่ในช่องปากได้หรือไม่

อุดฟันเด็ก

คือการบูรณะหรือการซ่อมแซมเนื้อฟันที่มีรอยผุโดยหมอฟันเด็ก เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยฟันที่สามารถอุดได้ส่วนใหญ่จะเป็นฟันที่ยังไม่มีอาการปวดหรือบวม โดยส่วนมากแล้วฟันน้ำนมจะมีโอกาสผุง่ายกว่าฟันแท้ เพราะเนื้อฟันน้ำนมมีความหนาน้อยกว่าฟันแท้เกือบครึ่ง

แต่ทั้งนี้ในเด็กที่มีอายุประมาณ 6-7 ปี จะพบว่า ฟันกรามแท้ซี่ในสุด จะมีโอกาสผุสูงเช่นกัน สำหรับการอุดฟันเด็กนั้น ฟันซี่ไหน เหมาะสมกับวัสดุอุดฟันประเภทใด จะแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหมอฟันเด็ก

รักษารากฟันน้ำนม

คือการรักษาทางทันตกรรมเด็ก สำหรับในกรณีที่ฟันน้ำนมมีการผุลึกจนถึงโพรงประสาทฟัน ทำให้ หมอฟันเด็กไม่สามารถทำการรักษาได้ โดยวิธีการอุดฟันแบบปกติ เนื่องจากเชื้อโรคได้ลุกลามเข้าไปสู่ส่วนของโพรงรากฟันแล้ว

เคลือบปิดหลุมร่องฟัน

คือการผนึกหลุมและร่องของฟันที่ลึกด้วยเรซิน เพื่อทำให้ลักษณะของหลุมร่องที่ลึกนั้นตื้นขึ้น ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาดฟันซี่นั้นๆ ปกติแล้ว หมอฟันเด็กจะแนะนำให้ทำในฟันกรามแท้ซี่แรก (first molar) ที่ขึ้นมาในช่องปากตอนอายุประมาณ 6 ขวบ เนื่องจากผู้ปกครองมักไม่ทราบว่าฟันที่ขึ้นนั้นเป็นฟันแท้ (เนื่องจากไม่ได้มีฟันน้ำนมซี่ไหนหลุดไป) และเด็กมักจะทำความสะอาดไม่ถึง

ใส่เครื่องมือกันฟันล้ม

คือเครื่องมือที่ช่วยป้องกันไม่ให้ฟันข้างเคียงของฟันที่ถูกถอนไป ล้มลงมาในช่องว่างที่เกิดจากการถอนฟัน เนื่องจากฟันน้ำนมมีหน้าที่เป็นตัวกันที่ เพื่อให้ฟันแท้สามารถขึ้นมาในช่องปากเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม การไม่ใส่เครื่องมือกันฟันล้มหลังถอนฟัน อาจส่งผลให้ฟันแท้ที่ขึ้นมาไม่ถูกตำแหน่ง หรือขึ้นไม่ได้และเกิดเป็นฟันคุดในที่สุด

© Dental World​ All right reserved