บริการทันตกรรมสำหรับเด็ก Pedodontics​

ทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็ก มีจิตวิทยาที่เหมาะสมต่อเด็กแต่ละช่วงวัย​

บริการทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pedodontics)​

          ทันตแพทย์สำหรับเด็ก (Pedodontist) เป็นทันตกรรมสาขาหนึ่งซึ่งให้คำปรึกษา ดูแลรักษา ป้องกันปัญหา สุขภาพช่องปากและฟันแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 12 ปี ได้แก่ การขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์, การผนึกหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุ, การอุดฟัน, การรักษาโพรงประสาทฟัน, การครอบฟัน กรณีที่มีฟันผุ ลุกลามมาก, การถอนฟัน, การ X-ray ตรวจสุขภาพฟัน , การใส่เครื่องมือกันฟันล้มหรือเครื่องมือขยาย ช่องว่างสำหรับฟันแท้ (Space Maintainer or Space Regainer)​

ทันตกรรมเด็ก เชียงใหม่

ราคาการรักษาในส่วนทันตกรรมเด็ก​

(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่มาทำการรักษา โปรดสอบถามทันตแพทย์ภายในห้องตรวจหากมีข้อสงสัย)​

การรักษา

ต่อ

บาท

หมายเหตุ

ตรวจปรึกษาและให้คำปรึกษา

​โปรแกรมตรวจสุขภาพฟัน

  - เอกซเรย์ดิจิตอล (ในช่องปาก)
  - ขูดหินปูนและขัดฟัน
  - เคลือบฟลูออไรด์

ถอนฟัน
อุดฟัน
รักษารากฟัน
เคลือบปิดหลุมร่องฟัน
ครอบฟัน
ค่าทำความสะอาดปลอดเชื้อ (sterilization)

ครั้ง

ฟิล์ม
ทั้งปาก
ทั้งปาก​

ซี่

ซี่
ซี่
ซี่
ซี่​

ครั้ง

200

 

150

400 - 900

400 - 600

500

600 - 2,000

1,200 - 2,500

400 - 600

1,500 - 2,500

100

ขึ้นกับอายุเด็กและการให้ความร่วมมือของเด็ก​

ขึ้นกับตำแหน่งฟัน และอายุเด็ก
ขึ้นกับตำแหน่งฟัน และอายุเด็ก
ขึ้นกับตำแหน่งฟัน และอายุเด็ก
ขึ้นกับตำแหน่งฟัน และอายุเด็ก
ขึ้นกับตำแหน่งฟัน และอายุเด็ก
ขึ้นกับตำแหน่งฟัน และอายุเด็ก
ขึ้นกับตำแหน่งฟัน และอายุเด็ก​

ทพญ.วิลาวัลย์ เลาวกุล ท.6777

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตสำหรับเด็ก
- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ.ชนนาถ เกียรติขจรฤทธิ์ ท. 7092

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ.วารินทร พระเนตร ท.11331

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

อ. ทพญ. วรรณภา จินาเดช ท. 11329​

-  ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1)

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยอลาบาม่า สหรัฐอเมริกา

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก   มหาวิทยาลัยอลาบาม่า สหรัฐอเมริกา

ทพญ. อิศราภรณ์ ข่อยพาณิชย์ ท11348

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ. อิศราภรณ์ ข่อยพาณิชย์

ตรวจปรึกษาและให้คำปรึกษา

​โปรแกรมตรวจสุขภาพฟัน

  - เอกซเรย์ดิจิตอล (ในช่องปาก)
  - ขูดหินปูนและขัดฟัน
  - เคลือบฟลูออไรด์

ถอนฟัน
อุดฟัน
รักษารากฟัน
เคลือบปิดหลุมร่องฟัน
ครอบฟัน
ค่าทำความสะอาดปลอดเชื้อ (sterilization)

ขึ้นกับตำแหน่งฟัน และอายุเด็ก
ขึ้นกับตำแหน่งฟัน และอายุเด็ก
ขึ้นกับตำแหน่งฟัน และอายุเด็ก
ขึ้นกับตำแหน่งฟัน และอายุเด็ก
ขึ้นกับตำแหน่งฟัน และอายุเด็ก
ขึ้นกับตำแหน่งฟัน และอายุเด็ก
ขึ้นกับตำแหน่งฟัน และอายุเด็ก​

ทันตกรรมเด็ก เชียงใหม่

บริการทันตกรรมสำหรับเด็ก Pedodontics​

Kid Dentist in Chiangmai​

ทพญ.ณัชชาภัทร ธนพงศ์ไพสิฏฐ์ ท.9105

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก  
- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
บริการครอบฟันเซรามิค ฟันปลอม อินเลย์และออนเลย์
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่
บริการครอบฟันเซรามิค ฟันปลอม อินเลย์และออนเลย์
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเดนทัลเวิลด์เชียงใหม่